Home | Ga naar de shop | Reiki behandeling | Reiki Initiaties | Algemene voorwaarden | Beurzen | Links

Algemene voorwaarden:


U kunt producten bestellen door gebruik te maken van de on-line bestelfunctie of door een bestelling te versturen per telefax of post. Telefonisch bestellen is ook mogelijk.

Reikiwinkel.nl verzendt de bestellingen na ontvangst van de betaling, verzendingen onder Rembours is ook mogelijk. Betaling is mogelijk per creditcard of als vooruit betaling op onze Fortis bankrekening 84 70 20 509 t.n.v. mevr. E. Breems te Heemskerk. Goederen worden over het algemeen als postpakket verzonden per PTT Post. De zending is standaard verzekerd tegen eventueel zoekraken bij de PTT. Bent u bij aflevering niet thuis, dan wordt het pakket dezelfde of de volgende dag nogmaals aangeboden of u kunt het afhalen op het postkantoor.

De vermelde prijzen zijn onder voorbehoud. Is een product substantieel in prijs verhoogd dan krijgt u hiervan vooraf bericht, zodat u alsnog kunt bepalen of u het product wilt ontvangen. Goederen zijn leverbaar zolang de voorraad strekt.

Bestellingen onder Euro 10,- worden niet in behandeling genomen. Op alle bestellingen zijn onze Algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. Met het doen van een bestelling via deze internetsite of bestelling via post of fax of telefoon bevestigt de koper accoord te gaan met deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

Per zending binnen Nederland wordt maximaal Euro 7,50 voor porto&handling in rekening gebracht, zendingen onder rembours nog extra 7,00 euro extra.
Voor het buitenland gelden afwijkende tarieven.
Voor landen binnen Europa bedragen de verzendkosten Euro 12,50, buiten Europa Euro 22,50. Bij uw bestelling wordt aangegeven welke verzendkosten in rekening worden gebracht.Algemene Verkoopvoorwaarden1 Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties, aanbiedingen diensten, bemiddelingen, cursussen en workshops van Linda Breems en alle handelsnamen welke aan Linda Breems verbonden zijn zoals onder andere: Reikiwinkel.nl.
1.2 Eventuele Algemene Voorwaarden (in de ruimste zin des woords) van afnemers en of tegenpartijen gelden slechts, indien nadrukkelijk overeengekomen.
1.3 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts bindend, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

2 Bestellingen / Prijzen
2.1 Alle gedane bestellingen per post, fax, telefoon, e-mail en internet zijn bindend. Alle bestellingen, ook al zijn ze niet voorzien van een handtekening, hebben dezelfde rechtsgeldigheid als een bestelling welke, voorzien van een handtekening, per post door ons wordt ontvangen.
2.2 De genoemde prijzen zijn bindend voor de termijn die in de overeenkomst c.q. prijscourant of drukwerk is genoemd.
2.3 Wij houden ons het recht voor prijzen tussentijds te verhogen als de prijzen van grondstoffen, vrachttarieven, belastingtarieven of elke andere verhoging dan ook, in de ruimste zin des woords, een verhoging van onze inkoopprijs teweeg brengt en een verhoging van de verkoopprijs noodzakelijk maakt.


3 Betaling
3.1 De betaling dient bij vooruitbetaling, eenmalige incasso, creditcard of Way to Pay plaats te vinden, zonder aftrek van enige korting.
3.2 Indien betaling na verzending van goederen plaats mag vinden is onze betalingstermijn: binnen 8 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting.
3.3 Indien een incasso door een bank- of giro, of om welke reden dan ook wordt gestorneerd, blijven de goederen eigendom van Mevr. E. Breems tot dat de gehele betaling heeft plaatsgevonden. Mevr. E. Breems behoudt het recht de goederen onverwijld terug te vragen waarbij de verzendkosten voor rekening zijn van de opdrachtgever (besteller)
3.4 Alle kosten welke wij moeten maken om achterstallige betalingen te ontvangen worden verhaald op de debiteur. Als betaling uitblijft wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau verhoogd met de wettelijke rente en een bedrag ad Euro 35,- voor de reeds door ons gemaakte aanmaankosten.
3.5 Het incasso bureau zal het bedrag van onze vordering, verhoogd met wettelijke rente en Euro 35,- interne aanmaankosten, verhogen met de kosten welke zij maken om de vordering te incasseren en vervolgens tot incassering overgaan.


4 Verzending
4.1 Alle goederen worden door ons standaard verzekerd verzonden, tenzij u uitdrukkelijk heeft aangegeven dat u een onverzekerde verzending wenst, het risico van eventueel tijdens de verzending zoekraken ligt in dit geval bij de opdrachtgever (besteller) ligt. Mevr. E. Breems is in zulke gevallen geenszins aansprakelijk.


5 Aansprakelijkheid
5.1 Behoudens opzet of grove nalatigheid onzerzijds, sluiten wij alle aansprakelijkheid uit.

6 Overmacht
6.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
6.2 In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover een en ander niet al is begrepen en vermeld in lid 1 van dit
artikel: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terroristische aanslagen, oproer, transportmoeilijkheden c.q. transportblokkades, werkstakingen, brand en andere ernstige storingen in de ruimste zin des woords in ons bedrijf.
.3 Bij overmacht hebben wij ter keuze om de termijn van levering met de duur der overmacht, of zoveel
langer als noodzakelijk te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden, zonder dat een der partijen, in welke vorm dan ook, gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens het bepaalde in art. 78 van het Burgerlijk Wetboek.


7 Toepasselijk recht / Geschillen
7.1 Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
7.2 Alle door ons gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, voorzover krachtens de betreffende wettelijke bepalingen mogelijk, behoren tot de competentie van de bevoegde rechter van de Rechtbank te Haarlem.

 

Linda Breems, Raadhuisstraat 170, 1961 GJ  Heemskerk. Correspondentieadres: Postbus 32, 1960 AA Heemskerk F:0251-209316

Disclaimer

reiki,edelstenen,onlineshop,edelsteen,edesteenonline,chakraedelstenen,powerbeads,edelsteenhangers,reikimaster,behandeling,reikibehandeling,inwijdingen,aura,initiaties,chakra,healing,helen,

ki,energie,esotherie,edelsteentherapie,therapies,agaat,amethyst,amezoniet,aquamarijn,aventurijn,barnsteen,bergkristal,beryl,calciet,carneool,chalcedoon,charoiet,chrysocolla,chrysopraas,

citrien,fluoriet,granaat,heliotroop,hematiet,jade,netfriet,prehniet,howlit,jaspis,labradoriet,lapislazuli,maansteen,magnesiet,magnetiet,malachiet,mosagaat,obsidiaan,onyx,opaal,peridoot,

pyriet,rhodochrosiet,rhodoniet,robijn,rookkwarts,rozekwarts,rutielkwarts,smaragd,sugiliet,thuliet,tijgeroog,topaas,tourmalijn,turkoois,unakiet,zonnesteen